Polityka prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTELU „PAN TADEUSZ”, OSIELSKO

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych naszych gości jest „Pan Tadeusz” s.c. Ewa Kościńska, Nicholas Kościński, Szosa Gdańska 43, 86-031 Osielsko

2. Cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich .  Ponadto celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu.

– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych

– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych

Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

3. Podmioty , którym mogą zostać przekazane dane osobowe

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne

– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej

– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe:

– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później

– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy  od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte

5. Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Goście hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres:  biuro@hotel-pan-tadeusz.pl  , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

6. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

8. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w  tym profilowanie

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

9. Dostęp

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu Pan Tadeusz w Osielsku jest dostępna   w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej Hotelu : www.hotel-pan-tadeusz.pl